Advokátka
JUDr. Monika Ivan

Monika Ivan

V roce 2011 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem získala akademický titul magistra práv.

V letech 2011 až 2015 jsem působila jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři FRYŠÁK & FRYŠÁKOVÁ v Olomouci. 

V roce 2013 jsem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci úspěšně obhájila rigorózní práci v oboru trestní právo na téma “Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody” a získala akademický titul doktorka práv.

V roce 2015 jsem úspěšně složila advokátní zkoušku a jsem zapsána jako advokátka v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 16581. 

V letech 2015 až 2019 jsem působila jako trvale spolupracující advokát v Advokátní kanceláři FRYŠÁK & FRYŠÁKOVÁ. 

Od roku 2019 výkonávám advokacii jako samostatná advokátka s generální praxí.

Zakládám si na osobním a individuálním přístupu. Svým klientům nabízím vysokou míru profesionality a preciznosti při řešení jejich problémů. 

AKOI.cz

Advokátka JUDr. Monika Ivan od roku 2021 trvale spolupracuje s advokátem JUDr. Filipem Opatřilem.

Právní služby jsou advokáty JUDr. Filipem Opatřilem a JUDr. Monikou Ivan poskytovány v českém a anglickém jazyce. Advokáti úzce spolupracují s vybranými notáři, exekutory, znalci a tlumočníky. 

Advokáti JUDr. Filip Opatřil a JUDr. Monika Ivan mají své sídlo v Olomouci a pobočku v Zábřeze. Právní služby klientům jsou však poskytovány na území celé České republiky. 

Advokáti JUDr. Filip Opatřil a JUDr. Monika Ivan jsou schopni poskytovat právní služby i prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, telefon, videohovory apod.). 

Podrobnější informace jsou k dispozici na akoi.cz a na filipopatril.cz.

Akoi

Právní služby

Advokátka JUDr. Monika Ivan poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech práva:

Zastupování v řízení před soudy 
a správními orgány

 

právní zastoupení účastníků řízení před soudy a správními orgány.

Vymáhání pohledávek

 

komplexní právní služby týkající se vymáhání pohledávek včetně zastupování v exekučním a insolvenčním řízení.

Korporátní právo

 

právní služby týkající se vnitřních poměrů obchodních korporací, zakládání a vznik obchodních korporací včetně zpracování veškeré právní dokumentace, realizace valných hromad, zastupování klientů na valných 
hromadách, převody podílů.
 

Smluvní právo

 

příprava všech druhů smluv dle individuálních potřeb klienta, revize smluv.

Obhajoba v trestním řízení 

 

komplexní obhajoba obviněných v trestním řízení.
 

Zastupování poškozeného 
v trestním řízení

 

zastupování poškozeného v trestním řízení, uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, příprava trestních oznámení.

Nemovitosti

 

zajištění kompletní agendy související s převodem nemovitých věcí, včetně přípravy kupní smlouvy, ověření podpisu, realizace advokátní úschovy a zastoupení v řízení před katastrálními úřady; zpracování veškerých smluv týkajících se nemovitostí (zástavní smlouvy, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene či služebnosti apod.). 
 

Rodinné právo

 

právní poradenství včetně zastoupení před soudy ve věcech rozvodu manželství, péče o dítě, vyživovací povinnosti rodičů k dětem, výživného manžela a rozvedeného manžela, úpravy styku rodiče s dítětem, vypořádání společného jmění manželů.